tovább >>>
Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

Yamaha MT-03 újratöltve
Felvétel dátuma: 2011.05.10
Yamaha, MT-03, 2011


A kategóriát teremtő MT-01 mellett az MT-03 már 2005 óta jelen van a Yamaha palettáján, mely 2011-re új színben várja rajongóit.

 

Egy kis történelem

Az MT modellcsalád története egészen 2003-ig nyúlik vissza, mikor koncepciómotorként jelent meg a milánói motorkiállításon. Majd két évre rá, 2005-ben már az utcákon is megjelent az MT-01 mellett a hasonló formavilágú, azonban a nagyobb közönség számára is elérhető, sportos, ugyanakkor városi használatra is alkalmas sport roadster. Az azóta eltelt jó néhány év alatt megmaradt a 2005-ben kijelölt forma. Az MT-01 kistesójaként a na­gyobb kö­zön­ség elé­ré­se cél­já­ból az MT-01-hez ké­pest gaz­da­sá­go­sabb, egy­sze­rűbb meg­ol­dá­so­kra volt szük­ség. A V2-es blokk he­lyett egy jól be­vált blok­kot ál­lí­tot­tak csa­ta­sor­ba, ez a XT 660 X/R egy­hen­ge­res erőforrására esett a választás.

2006 2007 2008
2009 2011 2011

 

Ami a hangulathoz kell

Az aggregát kiválasztása a nemes cím használatára ter­mé­sze­te­sen nem elég, ezért a mér­nö­kök min­den fan­tá­ziá­ju­kat be­vet­ve al­kot­ták meg az új MT-03-as kül­se­jét. Öt­vöz­ték a su­per­mo­tók és a ro­ad­ste­rek egyes tu­laj­don­sá­gait. A su­per­mo­toknál található szé­les kor­mány a könnyed irányíthatóságért, a ké­nyel­me­sen elő­re­he­lye­zett ülé­spo­zí­ció miatt a súly­pont is elő­rébb ke­rült, ami vá­ro­son be­lül ki­vá­ló ke­zel­he­tő­sé­get ered­mé­nyez. A roadsterek külseje pedig hozzájárul, hogy igazi café racernek érezzük magunkat a kávézó előtt letámasztva az MT-03-kat.

 

Acél tar­tó­szer­ke­zet ál­tal köz­re­fo­gott gyé­mánt ala­kú fény­szó­ró bevált darab, mely felett ex­klu­zív meg­je­le­né­sű mű­szer­fal kapott helyet. Az egyszerű, letisztult kerek formájú nagyméretű for­du­lat­szám­mé­rő­ből és egy di­gi­tá­lis mul­ti­funk­cio­ná­lis km-órá­ból álló műszeregység mentes mindenféle fölösleges sallangtól.  Em­lít­sük még meg a kis MT egyik ékes­sé­gét, az át­la­gos­nál elő­rébb, jobb ol­dal­ra el­he­lye­zett hát­só ru­gós­ta­got, mely­hez üre­ges alu­mí­niu­mönt­vény len­gő­kar csat­la­ko­zik.

 Letisztult műszerfalból a sportosságot erősíti a kiemelkedő kerek fordulatszámmérő

A motor hátuljához közeledve a "kétszínű" kipufogódob látványa tárul elénk. Az MT-1 min­tá­já­ra ké­szült hát­só „dup­la” ki­pu­fo­gó­dob, nagy­mér­ték­ben fel­dob­ja a hát­só idom­részt. A mo­tor­hoz kö­ze­lebb ér­ve azon­ban le­hull a le­pel a dup­la ki­pu­fo­gó­dob rej­té­lyé­ről, ki­de­rül, hogy a bo­rí­tás csak ál­ca, va­ló­já­ban – a hát­só ülés alatt el­he­lye­zett – egyet­len nagy­mé­re­tű szé­les dob ta­lál­ha­tó itt, amit két vég­gel spé­kel­tek meg! Már az MT-01 meg­al­ko­tá­sá­nál is fon­tos volt a meg­fe­le­lő akusz­ti­ka, itt se mond­tak le a mér­nö­kök er­ről. Nem kell szét­pör­get­ni a mo­tort a ki­pu­fo­gó­dob meg­szó­lal­ta­tá­sá­hoz, már ala­csony for­du­la­ton élve­ze­tes, az egy­hen­ge­res mo­to­ro­kra jel­lem­ző mu­zsi­ka üti meg fü­lün­ket a gáz­kar csi­klan­do­zá­sa­kor. Ezen­fe­lül prak­ti­kus és a kül­se­jét fel­do­bó vé­dő­ele­me­ket lát­ha­tunk a 15 li­te­res ben­zin­tank két ol­da­lán. A tesz­telt mo­del­len még mu­ta­tós, de ki­csit un­prak­ti­kus kéz­vé­dőt is ta­lá­lunk… Jól néz ki, de a ko­csik kö­zött za­va­ró, ezért ná­lam nem so­ká­ig ma­rad­na az MT-03-on!

 

 

Ha már tel­je­sen ela­lél­tunk a lát­vány­tól, az erő­for­rás­ra fó­ku­szál­ha­tunk, mely szin­te tel­jes mér­ték­ben meg­egye­zik a 2004-ben meg­je­lent XT 660-éval. A blok­kot il­le­tő­en a fej­lesz­tők ar­ra tö­re­ked­tek, hogy ala­cso­nyabb for­du­la­ton is jól hasz­nál­ha­tó, ke­zes mo­tort kap­junk. Az XT 660-hoz ké­pest új­ra­han­golt ben­zin­be­fecs­ken­de­zőt, na­gyobb, 5,9 li­te­res lég­szű­rő­há­zat, kü­lö­nál­ló alu­mí­ni­um olaj­tar­tályt és más sze­kun­der át­té­telt ka­pott. A min­dössze 48 ló­erős mo­tor meg­ha­zud­tol­ja ma­gát! A 160 km/h-s ma­xi­mum se­bes­ség­re ké­pes mo­tor meg­áll­ja a he­lyét a vá­ro­si cir­ká­lá­sok mel­lett akár a hegyi szer­pen­ti­ne­ken is. Le­gin­kább 3000-es per­cen­kén­ti for­du­lat fe­lett ér­zi jól ma­gát! Az XT-nél érez­he­tő rán­ga­tás az al­só tar­to­má­nyok­ban szin­te tel­je­sen meg­szűnt. Ahogy az ideális fordulatszám tartomány fogy, úgy közeIedünk a 130 km/h feletti sebességhez, ami után nemcsak a szélvédelműnk, de a motorunk rendelkezésre álló lovak is lomhábbá és erőtlenné válnak. 

A kettéosztott vastagon párnázott ülés kényelmes utazást biztosít

 

Az út egye­net­len­sé­ge­i­nek „ki­si­mí­tá­sá­ról” elöl ha­gyo­má­nyos, 43 mm bel­ső­cső át­mé­rő­jű, ki­csit ta­lán lágy te­lesz­kóp­vil­la gon­dos­ko­dik, há­tul a már em­lí­tett, szin­te tel­je­sen víz­szin­te­sen fek­vő ru­gós­tag vég­zi a dol­gát. A kis­sé lágy el­ső fu­tó­mű­vet le­szá­mít­va, mind a vá­ros­ban, mind a szer­pen­tin­re ér­ve meg­áll­ja a he­lyét a fu­tó­mű. A blokk mel­lett ta­lál­ha­tó hát­só ru­gós­tag el­he­lye­zé­se miatt a ber­ugó­zás­kor a vá­zat na­gyobb erő­ha­tás éri, ezért a blok­kot egy na­gyon masszív tér­há­lós acél­cső híd­váz­ba he­lyez­ték.

A fé­kek­re nem le­het pa­nasz.A motor teljesítményéhez bőven elegendő az  elől két­du­gattyús fék­nyer­gek­kel ellátott a 298 mm át­mé­rő­jű dupla tárcsafék. Az első fékkar markolattól való távolság álítási lehetősége manapság már apróságnak számít, említésre méltó a pozítív tulajdonságok között.

 

 

A köz­pon­to­sí­tott súly­pont, a rö­vid ten­gely­táv (1420 mm), a szé­les kor­mány, az ala­csony ülés­ma­gas­ság (805 mm) és az elő­re­he­lye­zett ülé­spo­zí­ció, mind nagy­ban hoz­zá­já­rul a könnye­debb ma­nő­ve­rez­he­tő­ség­hez, jobb kon­trol­lál­ha­tó­sá­got és na­gyobb biz­ton­sá­got ered­mé­nyez tu­laj­do­no­sá­nak. Hű ba­rá­tunk le­het, ha nagy­részt a vá­ros­ban hasz­nál­juk, vagy eset­leg oly­kor-oly­kor ka­nyar­gós szer­pen­tin­re vá­gyunk.2009-ben sárga, 2010-ben fekete, majd 2011-re egy új fehér színben pompázik a tekintetet vonzó városi sport roadster.

 

 

Műszaki adatok
Mo­tor tí­pu­sa SOHC, fo­lya­dék­hű­té­ses, 4 sze­le­pes, egy­hen­ge­res
Hen­ge­rűr­tar­ta­lom 660 cm3
Fu­rat x lö­ket 100 x 84 mm
Kom­presszió 10:1
Ma­xi­má­lis tel­je­sít­mény 48 LE  6.250/min.-nál
Ma­xi­má­lis nyo­ma­ték 56,2 Nm 3750/min.-nál
El­ső fel­füg­gesz­tés Te­lesz­kóp­vil­la, 43 mm Ru­gó­út: 130 mm
Hát­só fel­füg­gesz­tés len­gés­csil­la­pí­tó, 5 lép­cső­ben ál­lít­ha­tó elő­ter­he­lés Ru­gó­út: 120 mm
El­ső fék 298 mm-es dup­la tár­csa, két­du­gattyús fék­nye­reg
Hát­só fék 245 mm-es szim­pla tár­csa, egy alu­mí­ni­um­du­gattyús fék­nye­reg
Kerék méret első / hátsó
120/70-17 / 160/60-17
H X SZ XM
2070 mm x 860 mm x 1150 mm
Ülés­ma­gas­ság 805 mm
Ten­gely­táv 1420 mm
Szá­raz tö­meg 174,5 kg
Üze­ma­nyag­tar­tály 15 li­ter (3,5 li­ter tar­ta­lék)

 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 660.00 ccm (40.27 cubic inches)
Lóerő 47.33
Első kerékméret 120/70-17
Hátsó kerékméret 160/60-17
Első fék Double disc
Hátsó fék Single disc
Száraz tömeg 175.0 kg (385.8 pounds)
Üzemanyag tartály 15.00 litres (3.96 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...

HirdetésHIRDETÉS


 
 
 
 • Aprilia
 • BMW
 • Ducati
 • Gilera
 • Honda
 • Husqvarna
 • Hyosung
 • Kawasaki
 • Keeway
 • KTM
 • Kymco
 • Malaguti
 • Moto Guzzi
 • Peugeot
 • Piaggio
 • Qlink
 • Suzuki
 • Triumph
 • Vespa
 • Yamaha
Google Google FaceBook

Twitter Youtube

copyright © All Rights Reserved 2010 - 2024 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.