Főoldal | Email | Belépés napja. Keresés itt:
   Minden motor A-Z Hírlevél | Médiaajánlat | Impresszum

KTM 150 SX 2009
[InfoBike.hu | Motortrader] Felvétel dátuma: 2011.05.10
KTM 150 SX 2009


Az idei sze­zon már le­főtt mint a fe­ke­te ká­vé. A ver­seny­zők pi­hen­nek, a gyá­rak ke­mé­nyen dol­goz­nak, még­hoz­zá azon, hogy a kö­vet­ke­ző sze­zon­ra még több vá­sár­lót csá­bít­sa­nak ma­guk­hoz. En­nek a leg­meg­fe­le­lőbb esz­kö­ze egy teszt­nap, ahol mind a saj­tó, mind a ci­vi­lek részt ve­het­nek és élvez­he­tik a kö­vet­ke­ző évad új­don­sá­gait, nü­an­sza­it. A KTM le­he­tő­sé­get biz­to­sí­tott, így no­vem­ber el­ső nap­ján a nyír­pa­zo­nyi mo­toc­rosspá­lyán meg-íz­lel­tük a 2009-es oszt­rák pa­ri­pá­kat.

Ha­tal­mas új­don­ság­nak szá­mít, hogy az 2009-től a 125-ös géposz­tály ké­tü­te­mű részt­ve­vő­i­nek a tech­ni­kai kor­lá­tait ki­tol­ták, le­he­tő­sé­get ad­ván ez­zel a mo­dern hightech 4T erő­gé­pek eset­le­ges fe­lül­mú­lá­sá­ra. Ezen ala­pok­ra he­lyez­te a KTM az SX 150 név­re hall­ga­tó ké­tü­te­mű krossz ma­si­ná­já­nak meg­al­ko­tá­sát.

Az új szer­ke­zet a 2008-as SX144-re épül, ami pe­dig az SX125-re. Az elő­dök­höz ké­pest ér­te­lem sze­rű­en nö­vel­ték a hen­ge­rűr­tar­tal­mat és op­ti­ma­li­zál­ták a rob­ba­ná­si te­ret a hen­ger­fej mó­do­sí­tá­sá­val, így az ex­pan­zió-égés ter­je­dés már nem hat ká­ro­san a mo­tor élet­tar­ta­má­ra, mint az el­ső 144-esek­ben. A meg­nö­velt hen­ge­rűr­tar­ta­lom­hoz meg­erő­sí­tet­ték a mo­tor to­váb­bi köz­vet­len fő al­kat­ré­sze­it, plusz okos­kod­tak ki­csit a gyúj­tás por­gram­mal is a mér­nö­kök. Pa­pír­for­ma sze­rint így már ké­pe­sek elér­ni azt a tel­je­sít­ményt, mint a 250 4T ver­seny­tár­saik, és a bő tízki­lós súlyelő­nyük hal­la­tán min­den bi­zonnyal ke­cseg­te­tő­en fest majd a le­en­dő vá­sár­lók sze­me előtt.

A teszt­pá­lya ho­mok­os ta­la­ja ki­vá­ló a ké­tü­te­mű erő­pró­bá­ra, hát lás­suk mi­re ké­pes a 150-es!

Jó ér­zés volt lát­ni és fő­leg hal­la­ni a dü­bör­gő ké­mé­nye­sek mel­lett a jó "öreg" re­zo­ná­to­ros esz­ka­vá­tort, ne­kem a ver­se­nyek rajt­ja­i­nál át­él­he­tő méh­raj fí­ling na­gyon hi­ány­zik és so­kan má­sok is vissza­sír­ják a múl­tat, mi­kor is a 4T gép ki­zá­ró­lag a lég­hű­té­ses ka­te­gó­riá­ban ro­tyo­gott, mert hát ak­kor még ilyen is volt…

Kis in­ter­mezzóm alatt már fel is ké­szül­tem a haj­tás­ra, sőt már rú­gom is a va­sat és meg­kez­dem kö­re­i­met. Egy­ből érez­ni, hogy a di­na­mi­kus ha­la­dás­hoz job­ban kell csi­kar­ni azt a jobb ol­da­las szek­tort, már­mint a fo­gó­sabb he­lye­ken, szűk ka­nya­rok­ban bi­zony job­ban kell éget­ni a gépet, de hát ép­pen ez a gyö­nyö­rű a ké­tü­te­mű erő­ben, és ép­pen et­től sar­kal­lja az em­bert a meg­fe­le­lő tech­ni­ká­ra, haj­tás­ra. Ka­nyar­ból ki­fe­lé ha­tal­ma­sat rob­ban a gép, és egy­re csak kí­ván­ja fel­fe­lé a fo­ko­za­to­kat. Ké­tü­te­mű vad­sá­ga, ide­ges­sé­ge per­sze min­dig meg­ma­rad egy ilyen mo­tor­nak, de egy ré­geb­bi ka­te­gó­riatárs­hoz ké­pest meg­le­pe­téssze­rű­en mo­tor­oz­ha­tó. (Azt tegyük hoz­zá, hogy kö­zel annyit tud, mint egy ki­csit ré­geb­bi 250-es!) Élve­ze­tes haj­tá­som köz­ben eszem­be ju­tott, hogy za­var­ba kel­le­ne hoz­ni, így a ket­tes he­lyett har­ma­dik­ban is el­for­dí­tot­tam a szűk ba­los­ban. Igaz, hogy pi­cit több kup­lun­got kért, de min­de­mel­lett la­zán és erő­tel­je­sen tolt el al­sóbb tar­to­mány­ból is. Én meg­le­pőd­tem, gyor­sabb pi­ló­ták biz­to­san re­flex­ből így for­dul­ná­nak. (és még a for­du­la­tot sem ej­te­nék)

 

Azt hi­szem nincs szük­ség to­váb­bi ma­gya­ráz­ko­dás­ra. A 150-es erő­for­rás bi­tang jól si­ke­rült, csak bír­juk meg­fé­kez­ni!

Egy ütő­ké­pes krossz­gép nem csak ere­jé­nél fog­va az, ami! A si­ker kul­csa rend­re a meg­fe­le­lő fu­tó­mű. A KTM alap­ve­tő­en tem­pó­ra han­golt ru­gós­tag­jai, il­let­ve a sok kri­ti­kát meg­élt PDS köz­pon­ti ru­gó­zá­sa má­ra tö­ké­le­tes össz­han­got ké­pez. Bi­zo­nyá­ra a las­sú em­be­rek ezentúl is ke­mény­nek nyil­vá­nít­ják (köz­ben meg csak fe­szes, de sem­mi­kép­pen ke­mény…) de egy ta­pasz­tal­tabb mo­to­ros olyan kin­cset tart a ke­zé­ben, ami min­den hely­zet­ben egy­faj­ta sta­bi­li­tást sug­all, hogy nyu­gi, van még mit a tej­be ap­rí­ta­ni. A mély ta­la­jon sem tol­ja az or­rát, gyö­nyör­űen fek­tet­he­tő, sőt ha a test­sú­lyun­kat meg­fe­le­lő­en cso­por­to­sít­juk át a meg­fe­le­lő hely­re, ak­kor az egye­nes fu­tá­sa is olyan, mint kom­bí­nó a sí­nen.

 

Fé­kei meg­szo­kot­tan élvo­nal­be­li­ek, csak úgy, mint a szo­ká­sos Ma­gu­ra hi­drokup­lung, amit egy jó uj­jal tö­ké­le­te­sen mű­köd­tet­he­tünk fá­radt­ság nél­kül, egész ver­se­nyen.

Di­zájn té­ren em­lí­tés­re mél­tó a na­ran­csok egye­di beú­jí­tá­sa, mi­sze­rint 09-től már nem mat­ri­cáz­nak, ha­nem egy spé­ci el­já­rás út­ján a gra­fi­kát bein­jek­tál­ják ma­gá­ba az idom anya­gá­ba, így le­vál­ni biz­to­san nem fog, de nem le­he­tet­len meg­csi­kar­ni azért.

 

Vé­le­mé­nyem sze­rint a ké­tü­te­mű­ek szeg­men­se még kö­zel nem ál­do­zott le, amit az új fej­lesz­té­sek ki­fe­je­zet­ten meg is erő­sí­te­nek. Tény, hogy ide­ge­sebb, ma­ka­csabb, ke­mé­nyebb mo­tor­ozá­si stí­lust kö­ve­tel­nek, mint né­gyü­te­mű tár­saik, de a ki­sebb súly, könnye­debb kon­struk­ció, rob­ba­né­kony erő­for­rás kom­bi­ná­ció­ja a mai na­pig fe­lül­múl­ha­tat­lan a meg­fe­le­lő em­ber ke­zé­ben.

A kétűtemű gép után  már csak a nagytesó 250 SX-F következett!


 
Technikai adatok
Hengerűrtartalom 143.60 ccm (8.76 cubic inches)
Első kerékméret 80/100-21
Hátsó kerékméret 100/90-19
Első fék Single disc
Hátsó fék Single disc
Száraz tömeg 90.8 kg (200.2 pounds)
Üzemanyag tartály 8.00 litres (2.11 gallons)
összes adat megtekintése >>>

Cikk kereső
kereső betöltése...

Termék kereső
kereső betöltése...HIRDETÉS


Kapcsolódó cikkek 


 • KTM 250 SX-F 2009
 •  
   
   
   • Aprilia
   • BMW
   • Ducati
   • Gilera
   • Honda
   • Husqvarna
   • Hyosung
   • Kawasaki
   • Keeway
   • KTM
   • Kymco
   • Malaguti
   • Moto Guzzi
   • Peugeot
   • Piaggio
   • Qlink
   • Suzuki
   • Triumph
   • Vespa
   • Yamaha
  Google Google FaceBook

  Twitter Youtube

  copyright © All Rights Reserved 2010 - 2019 Minden jog fenntartva!
  Az oldalon található összes tartalom bármilyen másolása vagy felhasználása csak a szerző írásos engedélyével lehetséges.